مراسم دفاع پایان نامه

مراسم دفاع از پایان نامه اخذ دکترای حرفه ای دندانپزشکی دانشجوی عزیز ما. برای این عزیز آرزوی موفقیت در حرفه دندانپزشکی میکنم و بسیار خرسندم بخشی از زحمات ما منجر به پرورش و تحویل یه دنداپزشک به جامعه پزشکی کشور شد .

a6e08199 c280 44d5 9b46 54a170351bec 1

 

مراسم دفاع پایان نامه

ad079d07 c5e6 4461 98e8 1c211dd98230